หลักเกณฑ์และระเบียบการ “รับสร้างบ้าน”

 • ขั้นตอนการบริการรับสร้างบ้าน

  • ขั้นตอนที่ 1 ทำแบบร่างเสนอ ครั้งที่ 1 และกำหนดงบประมาณการก่อสร้างอย่างคร่าวๆลูกค้าต้องเตรียมสำเนาโฉนด เพื่อใช้ออกแบบ
  • ขั้นตอนที่ 2 แก้ไขแบบร่างเสนอ ครั้งที่ 2 พร้อมประเมินราคาค่าก่อสร้างเสนออีกครั้ง
  • ขั้นตอนที่ 3 แก้ไขแบบร่างเสนอ ครั้งที่ 3 พร้อมประเมินราคาค่าก่อสร้างเสนอ ซึ่งจะใกล้เคียงกับค่าก่อสร้างจริง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดวัสดุที่ท่านเลือกอย่างละเอียด
  • ขั้นตอนที่ 4 เมื่อท่านตัดสินใจมอบความวางใจให้ บริษัทฯ “บ้านไทย บิวเดอร์ จำกัด” สร้างบ้านของท่าน ขั้นตอน การชำระค่าจองสร้างบ้านดังนี้

   ราคาบ้านไม่เกิน 5,000,000 บาท ชำระเงินจอง 50,000 บาท
   ราคาบ้านตั้งแต่ 5,000,001 บาท ขึ้นไป ชำระเงินจอง 100,000 บาท
   ราคาบ้านตั้งแต่ 9,000,001 บาท ขึ้นไป ชำระเงินจอง 200,000 บาท
   (โดยเงินจองจะหักคืนในวันเซ็นต์สัญญาปลูกสร้าง)

   ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
   - ค่าธรรมเนียมในการขอติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาชั่วคราว,ค่าโอนมิเตอร์น้ำประปาชั่วคราวเป็นถาวร (ขนาด1/2”) จำนวน 11,392 บาท
   - ค่าธรรมเนียมในการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว,ค่าโอนมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวเป็นถาวร (ขนาด 15 แอมป์) จำนวน 16,950 บาท
   (รวมค่าธรรมเนียมที่ต้องให้ไว้กับบริษัทฯในวันทำสัญญา 28,342 บาท)

   หมายเหตุ: กรณีที่ค่าใช้จ่ายเกินกว่าที่บริษัทฯได้รับจากท่านมา ทางบริษัทฯจะเรียกเก็บเพิ่มตามใบเสร็จของการประปา ,การไฟฟ้า และในกรณีมียอดคงเหลือทางบริษัทฯจะนำส่งคืนให้ภายหลังการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมใบเสร็จจากการประปา,การไฟฟ้า

 • การบริการพิเศษี้

  1. บริษัทฯ จะแนะนำและติดต่อสถาบันการเงินให้สำหรับท่านที่ต้องการใช้บริการสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อกู้ มาชำระค่าก่อสร้างบ้าน ทั้งนี้เงื่อนไขการให้สินเชื่อจะเป็นไปตามแต่ละสถาบันการเงินนั้น ๆ กำหนด
  2.บริษัทฯ ดำเนินการขออนุญาตปลูกสร้าง และเลขที่บ้านให้ท่าน บริษัทฯไม่คิดค่าดำเนินการ
  3.บริษัทฯ ดำเนินการขอติดตั้งมิเตอร์ประปาและมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวที่จะใช้ในการก่อสร้าง และมิเตอร์ประปาและ ไฟฟ้าถาวรให้ท่านโดยท่านเสียค่าใช้จ่าย ตามอัตราที่ทางการประปาและไฟฟ้ากำหนด บริษัทฯไม่คิดค่าดำเนินการ

  งวดงานที่
  รายละเอียดงานที่แล้วเสร็จ
  จำนวนเงิน
  ตามงวดงาน
  1
  เมื่อเซ็นต์สัญญา (โดยหักจำนวนเงินจอง)
  10%
  2
  เมื่องานวางผัง,ตอกเสาเข็ม แล้วเสร็จ
  10%
  3
  เมื่อฐานราก,เสาตอม่อ,คานคอดิน,เดินท่อกำจัดปลวก แล้วเสร็จ
  10%
  4
  เมื่องานวางพื้นสำเร็จรูปชั้นล่าง, เสาชั้นล่าง,คานชั้นสอง ,เทพื้นห้องน้ำและระเบียงชั้นสอง , วางพื้นสำเร็จรูปชั้นสอง,เสาชั้นสอง แล้วเสร็จ
  20%
  5
  เมื่องานก่ออิฐเสร็จ 80 % , งานติดตั้งวงกบประตูไม้-หน้าต่างไม้เสร็จ 80% , โครงหลังคารอบบน แล้วเสร็จ
  15%
  6
  เมื่องานก่ออิฐทั้งหมด , งานติดตั้งวงกบประตูไม้-หน้าต่างไม้ทั้งหมด , หล่อบันได ค.ส.ล., งานเดินท่อประปาภายใน, งานมุงกระเบื้องหลังคารอบบน แล้วเสร็จ
  15%
  7
  เมื่องานฉาบปูนภายในและภายนอกทั้งหมด , งานมุงกระเบื้องหลังคารอบล่าง ,ฝ้าภายนอก,งานฝ้าเพดานภายในทั้งหมด ,ติดตั้งบานหน้าต่าง ,งานเดินสายไฟ ,งานประปา ,วางท่อระบายน้ำ และติดตั้งถังบำบัด แล้วเสร็จ
  15%
  8
  เมื่องานทาสี ,งานปูพื้น , ติดตั้งบานประตู , ติดตั้งไม้บันได , ติดตั้งสุขภัณฑ์ , ติดตั้งดวงโคม , วางถังบำบัด และท่อระบายน้ำ , เดินเมนไฟฟ้า-ประปา ,เก็บความสะอาด แล้วเสร็จ
  5% • การทำสัญญา

  1. การทำสัญญาจะมีผลสมบูรณ์เมื่อมีองค์ประกอบครบ 3 ประการ คือ

  1.1 การลงนามในสัญญา
  1.2 การลงนามในแบบก่อสร้าง
  1.3 การชำระเงินงวดที่ 1 ครบถ้วน

 • การรับประกันผลงาน (ตามเงื่อนไขที่ระบุในใบรับประกันคุณภาพงานก่อสร้าง)

  1.รับประกันภัย 3 ปี “My Home My Choice-Basic II” โดย บริษัทนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์
  2. รับประกันคุณภาพทั่วไป โดยการตรวจสอบและซ่อมแซมให้ฟรี ตามขอบเขตและเงื่อนไขของบริษัทฯ เป็นเวลา 1 ปี
  3.รับประกันงานโครงสร้าง 10 ปี
  4.รับประกันการรั่วซึมของหลังคาซีแพคโมเนีย ตามเงื่อนไขของบริษัทฯผู้ผลิต เป็นเวลา 5 ปี
  5.รับประกันการป้องกันปลวกและแมลง ตามเงื่อนไขบริษัทฯ ผู้ให้บริการ
  6.รับประกันวัสดุพื้นไม้ลามิเนต ตามเงื่อนไขของบริษัทฯผู้ผลิต


 •  

 • ที่ดินที่จะปลูกสร้าง

  1. ผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นโดยสมบูรณ์ หรือมีหนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างจากเจ้าของกรรมสิทธิ์

  2. ที่ดินอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, นครปฐม, ราชบุรี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม ห่างที่ตั้งสาขาไม่เกิน 120 ก.ม. (หากเกิน 60 ก.ม. บริษัทฯ จะพิจารณามีค่าขนส่งเพิ่ม แล้วแต่กรณี)

  3. ดินจะต้องมีทางให้รถบรรทุกหรือรถวัสดุเข้าถึงได้โดยสะดวกหากจะต้อง เสียค่าผ่านทาง หรือ ต้องถมถนน เพื่อทำทางเข้า ผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

  4. ที่ดินต้องมีสายเมนจากหน่วยงานการไฟฟ้าและประปา หรือมีระบบน้ำบาดาลผ่านหน้าแปลงที่ดิน หากต้องมีการ ปักเสาไฟ , เดินสายเมนไฟฟ้า,ท่อเมนประปา หรือท่อระบายน้ำ มายังที่ดินผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้น

  5. ที่ดินจะต้องอยู่ในสภาพที่สามารถสร้างบ้านได้ก่อนที่จะทำสัญญาปลูกสร้าง

  6. ในที่ดินสามารถสร้างบ้านพักคนงานรวมถึงการเก็บกองวัสดุในการก่อสร้างได้ หากไม่สามารถดำเนินการดังกล่าว ได้ผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการดังกล่าวแทนบริษัทฯ และบ้านพักคนงานควรมีระยะทาง ไม่เกิน 500 เมตรจากสถานที่ก่อสร้าง

  7. ที่ดินที่อยู่ในเขตโครงการของหมู่บ้านจัดสรร

  7.1 ค่าค้ำประกันความเสียหายให้โครงการ ทางบริษัทฯ จะรับภาระในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท หากมีส่วนเกินจากผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
  7.2 ผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ทางโครงการเรียกเก็บ เช่น ค่าดูแลสาธารณูปโภคส่วนกลาง ฯลฯ
  7.3 ในกรณีพบอุปสรรคต่อการตอกหรือเจาะเสาเข็มซึ่งทั้ง 2 ฝ่ายไม่ทราบมาก่อน เช่น มีซากเสาเข็ม หรือวัสดุอื่น ๆ ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการขุดหรือรื้อถอน ผู้ว่าจ้างจะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายนั้น


  8. บริษัทจะเริ่มดำเนินงานการก่อสร้าง เมื่อได้รับใบอนุญาตการก่อสร้างเท่านั้น ถ้ากรณีที่ลูกค้ามีฤกษ์อื่นๆ บริษัทฯ ขอพิจารณาเป็นกรณี หรือตกลงเป็นกรณีพิเศษ


 • ราคาค่าก่อสร้างบ้านครอบคลุมตามแบบที่เซ็นต์สัญญาและบัญชีวัสดุและขอบเขตการทำงาน

  1. ชนิดและขนาดวัสดุ เช่น กระเบื้องเซรามิค หินแกรนิต กระเบื้องตกแต่งต่าง ๆ ไม้บันได, ไม้ปาร์เก้, ไม้ลามิเนต ไม้ระแนงไม้บัว, เชิงชาย และวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทุกประเภท ใช้ตามมาตรฐานทั่วไปรวมทั้งค่าแรงตามมาตรฐานด้วย หากในกรณีที่ลูกค้านำวัสดุก่อสร้างที่เกินมาตรฐานที่ทางบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ หรือการต่อเติมเปลี่ยนแปลงวัสดุที่นอกเหนือจากวัสดุมาตรฐานกำหนด ลูกค้าต้องเป็นผู้ออกค่าแรงส่วนที่เพิ่มขึ้นตามวัสดุที่เปลี่ยนแปลง หรือจัดหาช่างเข้ามาดำเนินการเองกรณีที่ช่างบริษัทฯไม่สามารถทำได้ ซึ่งจะกระทำได้หลังจากลูกค้ารับมอบบ้านแล้วเท่านั้น


  2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงวัสดุและอุปกรณ์บางรายการตามความเหมาะสม โดยใช้วัสดุเทียบเท่ากรณีวัสดุและอุปกรณ์ขาดตลาด โดยปรึกษาลูกค้า (เจ้าของบ้าน) ก่อน


  3. กรณีต่อเติมเปลี่ยนแปลง ลูกค้าที่มีความต้องการที่จะต่อเติมเปลี่ยนแปลง หลังการเซ็นต์สัญญาปลูกสร้างบ้านและอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง บริษัทฯ มีเงื่อนไขดังนี้

  3.1 ราคาค่าต่อเติมเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 50,000 บาท ลูกค้าจะต้องชำระเงิน ก่อนการต่อเติมเปลี่ยนแปลง
  3.2 ราคาค่าต่อเติมเปลี่ยนแปลงเกิน 50,000 บาท ลูกค้าจะต้องชำระเงิน ก่อนการต่อเติมเปลี่ยนแปลง 50 % และส่วนที่เกิน ให้ลูกค้าชำระได้ในงวดงานนั้น ๆ
  3.3 ราคาบ้านนี้ใช้วัสดุก่อสร้างมาตรฐานตาม SPEC วัสดุก่อสร้าง และ แบบก่อสร้างชุดที่เซ็นต์สัญญาเท่านั้น ไม่อาจใช้รูปในโบร์ชัวร์มาเป็นหลักอ้างอิง เพราะอาจจะผิดเพี้ยนในเรื่องวัสดุได้
  3.4 รายการเปลี่ยนแปลงคืนเงิน ทางบริษัทฯ จะหักคืนในงวดงานงานนั้นๆ

สาระน่ารู้คู่บ้าน

read more