Plan to build / เตรียมตัวก่อนสร้างบ้าน

 • 1. การชำระเงินจองเพื่อปลูกสร้างบ้านพักอาศัย / อาคาร

  • บ้านพักอาศัย / อาคาร ราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท เงินจอง 50,000 บาท
  • บ้านพักอาศัย / อาคาร ราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้าน เงินจอง 1000,000 บาท
  • บ้านพักอาศัย / อาคาร ราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป เงินจอง 1%ของราคาบ้า
 • 2. งวดการชำระเงินค่าก่อสร้าง

  • งานทาสัญญา , วางเงินมัดจา ไม่เกิน 15%
  • งานวางผัง , งานตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ ไม่เกิน 10%
  • งานฐานราก , งานตอม่อ , งานคานคอดิน , งานเสาชั้นล่างแล้วเสร็จ ไม่เกิน 15%
  • งานคานชั้นสอง , งานเสาชั้นสอง , งานพื้นสาเร็จรูปชั้นล่างและชั้นบนแล้วเสร็จ ไม่เกิน 15%
  • งานคานหลังคา , งานโครงหลังคา , งานก่ออิฐ 50% งานติดตั้งประตู
  • หน้าต่างบางส่วนแล้วเสร็จ ไม่เกิน 15% - งานก่ออิฐทั้งหมด , ติดตั้งวงกบประตู
  • หน้าต่างทั้งหมด , งานมุงกระเบื้องหลังคารอบบน , งานฉาบ ปูนภายในและภายนอกบางส่วน , งานติดตั้งบ่อเกราะบ่อซึมแล้วเสร็จไม่เกิน 15%
  • งานฉาบปูนภายนอกทั้งหมด , งานติดตั้งฝ้าเพดาน ภายในทั้งหมด , งานติดตั้งบานประตู
  • หน้าต่าง งานติดตั้งวัสดุพื้นผิว , งานติดตั้งสุขภัณฑ์ , งานมุงหลังคารอบล่างทั้งหมด , งานติดตั้งงานไฟฟ้า และงานประปาทั้งหมด ไม่เกิน 10%
  • งานติดตั้งดวงโคม , งานทาสี , งานเก็บส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ไม่เกิน 5%
 • 3. งวดการชำระเงินค่าก่อสร้าง

  เสาเข็มมาตรฐานที่ใช้สาหรับบ้านทั่วไป ใช้เข็มขนาด I – 0.22 X 0.22 เมตร ความยาวไม่เกิน 21.00 เมตร ขนาดและจานวนเสาเข็มในแต่ละมาตรฐานตามรายการคานวณของวิศวกรโครงสร้าง
  ***หมายเหตุ***

  1. 7.1) การคิดราคาเสาเข็มตอก วิศวกรของบริษัท คานวณไว้ที่ความยาวไม่เกิน 21.00 เมตร หากจาเป็นต้องใช้เสาเข็มขน และความยาวอื่นๆ ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเอง
  2. 7.2) หากจาเป็นต้องใช้เสาเข็มตอกที่มีความยาวเกินกว่าเสาเข็มมาตรฐานของบริษัท อันเนื่องมาจากสภาพที่ดิน ที่ปลูกสร้าง ไม่เอื้ออานวย ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเอง
  3. 7.3) หากจาเป็นต้องใช้เสาเข็มเจาะ ตามคาสั่งของสานักงานเขตในพื้นที่ปลูกสร้าง หรือเพื่อใช้ในการแก้ปัญหางานก่อส ฐานราก เช่น ตาแหน่งการลงเข็มใกล้สิ่งปลูกสร้างอื่นมากเกินไป หรือสภาพดินที่ปลูกสร้าง ไม่เอื้ออานวยต่อการใช้เสาเข็ม หรือสถานที่ปลูกสร้างมีทางเข้าคับแคบ รถขนส่งเสาเข็มตอกไม่สามารถขนย้ายเสาเข็ม ไปบริเวณสถานที่ปลูกสร้างได้ เป็นต้น ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเอง
 • 4. ที่ดินปลูกสร้าง

  • ลูกค้าต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ที่ดินโดยสมบูรณ์ หากไม่ใช่จะต้องได้รับการยินยอมจากจ้าของที่ดิน เพื่อให้ทางบริษัทเข้าดาเนินการปลูกสร้างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
  • ที่ดินที่รับปลูกสร้างจะต้องอยู่เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล หากสถานที่ปลูกสร้างอยู่เหนือเขตพื้นที่ ที่กล่าวมานี้ทางบริษัท จะรับพิจารณาปลูกสร้างเป็นรายๆไปโดยเพิ่มค่าขนส่งตามความเป็นจริง
 • 5. เอกสารต้องจัดเตรียม เพื่อประกอบค่าขออนุญาตก่อสร้างบ้าน / อาคาร ดังนี้

  • เอกสารคาขอจ้างก่อสร้างบ้าน จานวน 1 ชุด
  • สาเนาโฉนดที่ดินแปลงที่ปลูกสร้าง ขนาดเท่าต้นฉบับ จานวน 5 ชุด
  • สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ ของเจ้าของที่ดินและผู้ขออนุญาตปลูกสร้าง จานวน 5 ชุด
  • สาเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน และผู้ขออนุญาตปลูกสร้าง จานวน 5 ชุด
  • สาเนาใบเสร็จเสียภาษีที่ดิน (ภาษีบารุงท้องที่) ของปีล่าสุด
  • ***เอกสารสาเนาทุกฉบับต้องมีลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง***

 • 6. งวดการชำระเงินค่าก่อสร้าง

  • สถานที่ปลูกสร้างจะต้องมีทางให้รถบรรทุก 6 ล้อ เข้าถึงได้สะดวก หากสถานที่ปลูกสร้างคับแคบต้องขนย้ายวัสดุลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
  • สถานที่ปลูกสร้างหากอยู่ในส่วนบุคคลและต้องเสียค่าผ่านทาง ค่ามัดจา หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
  • สถานที่ปลูกสร้างหากต้องถมดิน ถางหญ้า ตัดต้นไม้ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม ลูกค้าต้องดาเนินการเคลียร์ สถานที่ก่อสร้างให้พร้อม เพื่อดาเนินการก่อสร้างได้ทันที
  • สถานที่ปลูกสร้างต้องมีพื้นที่ให้บริษัท กองวัสดุก่อสร้าง และปลูกที่พักคนงาน ขนาดตามที่บริษัท กาหนดไว้ (ไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร)
  • สถานที่ปลูกสร้างจะต้องมีสายเมนไฟฟ้าแรงต่า และท่อเมนประปาผ่าน
  • สถานที่ปลูกสร้างบ้าน หากสภาพที่ดินมีความจาเป็นต้องใช้เข็มฐานราก นอกเหนือเข็มตอกขนาดมาตรฐานที่ บริษัทกาหนดไว้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น
 • 7. บริการขออนุญาต เลขบ้าน มิเตอร์ประปา ไฟฟ้า

  บริษัทจะเป็นผู้ดาเนินการขออนุญาตปลูกสร้าง ขอเลขที่บ้านให้กับลูกค้าโดยไม่คิดค่าธรรมเนียมและค่าดาเนินการ ส่วน การขอติดตั้งมิเตอร์น้าชั่วคราวและมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวที่จะใช้ใน ระหว่างก่อสร้างนั้น บริษัทจะเป็นผู้ดาเนินการขอตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าถาวร ลูกค้าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายรวมค่า ธรรมเนียมเองทั้งหมดตามราคา มาตรฐานของการไฟฟ้าที่กาหนดไว้ ซึ่งบริษัท จะเป็นผู้ดาเนินการให้ลูกค้าโดยไม่คิดค่าบริการ
  • ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาชั่วคราว ของการประปานครหลวง บริษัทจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเฉพาะ ค่าธรรมเนียมขอติดตั้งประปาชั่วคราวสาหรับสถานที่ ปลูกสร้างที่มีเมนประปาผ่านแนวที่ดินเท่านั้น ท้งั นี้ หากมกี ารขุดถนนเพ่อื ฝงั ทอ่ ประปา หรอื มีการขอขยายแนวเขตทอ่ ประปากรณไี ม่มีเมนประปาผา่ นหนา้ สถานที่ก่อสร้าง ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
 • 1. สินเชื่อปลูกสร้างบ้าน
 • 2. โปรแกรมคำนวณวงเงินกู้
สาระน่ารู้คู่บ้าน

read more